Untitled Document
search :

ครบเครื่องเรื่อง พิธีการศุลกากร ครบถ้วนกระบวนการปฏิบัติ รู้จริงเรื่องงานศุลกากร

ประกอบด้วย

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 2556

คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร 2557

คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร 2558

ทั้งชุด 7700 บาท ยังไม่รวมค่าจัดส่ง

กรณีแยกเล่ม

ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 2556/3500

คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร 2557/1500

คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร 2558/3500

สนใจสั่งทำเล่ม ติดต่อโดยตรง 081 636 7346

line  daobook  

line daonapa2015

facebook/Daobooks

เปิดทำการตลอดเวลา

วัตถุอันตราย 2559 
ราคา 1,500.00 บาท